Models We Have ServicedModel Model Description
X10-3D3J2C2C5D
X12900 Lighting Console PS
X2066 NO BID H/V GE 0-40KV/7.5mA
X21071 QUALIDYNE P/S
X23070 QUAL 5@60,48@4,12@8 P/S
X2639 450
X5244A01 Channel Bank Card
X5244AA01A
X5DD-3D2L/X5DD-3PL2 Power Supply Stack
X7-2D2D2J2J2P
X7-3P3P2L2L-12
X7DD-2D2D2J2J2P/X7DD-3P3P2L2L-12
XA187 48V @ 30 A
XBIC-29 KB ELEC P/S
XCA 400 Watt PowerPac
XCA007442-0 5V@40A, 20V@10A, -20V@10A, -5.2V@5A
XCA077322-01 5V@80A, 12V@20A, -12V@5A, -5V@5A
XCA222288
XCB 700 Watt 6 slot front end
XCB000444-01 30V@24A
XCB003343-01 13V@18.5A, 8V@25A, 26V@9A, 13V@18.5A
XCB005554-01 700W
XCB005555-01 V1-40V @ 10A, V2-40V @ 10A
XCB044447-01 15V @ 20A, 15V @ 20A, 5V @ 5A
XCB222230-01 700 Watt Custom P/S
XCB223427-01
XCB223800-0
XCB228870-01 5V@80A, 12V@3A, 12V@3A, 15V@3A, 15V@3A, 24V@5A
XCB233000-01 4.5V@40A, 12V@20A, -12V@20A
XCB244800-P03
XCB331220-01
XCB333022-01 5V@80A, 12V@20A, 12V@20A, 12V@20A
XCB334422-01 700W
XCB440000-0 24V @ 20A
XCB442288-01 24V@20A, 5V@40A, 5V@40A, 12V@3A, 12V@3A, 15V@3A, 15V@3A
XCB444000-01 30V@30A
XCB444330-01 24V@30A, 15V@10A, 15V@10A
XCB444400-01 V3- 18V @ 20A, V4- 18V @ 20A
XCB555400-01 700W
XCB555550-0 700W
XCC 1000 Watt PowerPac
XCC000244-01 24V@20A,28V@20A,5V@40A
XCC000444-01 24V @ 30A
XCC033244-01 15V@16A, 15V@16A, 5V@40A, 24V@20A(Do not adjust)
XCC044440 1000W
XCC044440-0 EXCELSYS P/S
XCC222033-01 1000W MAX, V1: 5V@120A, V2: 12V@20A, V3: 12V@20A
XCC223300-01 5V@80A, +12V@20A, -12V@20A
XCC223350-01 5V@80A DNA, 15V@16A, 15V@16A, 48V@5A
XCC244800-01 5V@40A, 24V@20A, 15V@3A, 15V@3A
XCC330222-01 5V@120A, 12V@20A, 12V@20A
XCC332240-01 1000W/ 15V@16A, 15V@16A, 5V@80A, 24V@10A
XCC333340-01 12V@20A, 12V@20A, 12V@20A, 12V@20A, 24V@10A
XCC447772
XCC555555-01 36V@30A
XCC774322-01 5V@80A, 15V@16A, 24V@10A, 15V@5A, 15V@5A
XCD 1200 Watt PowerPac
XCD-00 1200W
XCD044444-01 24V @ 50A
XCD055555-01
XCD124333-01 3.3V@50A, 5V@40A, 24V@10A, 12V@20A, 12V@40A
XCD223300-01 5V@80A, 12V@20A, -12V@20A
XCD223340-01 5V@80A, 12V@20A, 12V@20A, 24V@10A
XCD244800-01 5.2V@40A, 24V@10A, 24V@10A, 15V@3A, 15V@3A
XCD322230-01 12V@20A, 5V@120A, 12V@20A
XCD333340-01
XCD335555-01 36V@6.6A, 36V@6.6A, 15V@16A, 15V@16A
XCD440044-01 28V @ 17A, 28V @ 17A
XCD444400-01 24V@40A
XCD444444-01 29V@25A, 29V@25A
XCD445555-01 1200W/ 19V @ 10A, 19V @ 10A, 40V @ 12A Do not adjust, 40V @ 12A Do not adjust
XCD555555-01 36V @ 13A, 36V @ 13A
XCE
XCE-A2 1340W
XDC 20-600 0-20V @ 0-600A
XDC-10-1200 XANTREX P/S
XDC150-80 0-150V @ 0-80A
XDC40-300 0-40V @ 0-300A
XE120 XENTEK XE120 P/S
XE120-12 XENTEK P/S
XE180 XENTEK P/S
XE180-1354 15V @ 14.7A
XE180-15-1354 15V @ 14.7A
XE240 XENTEK P/S
XE240-18 XENTEK P/S
XE30-5-2526 XENTEK P/S
XE90-1313 72V@1.2A
XE90-5 XENTEK
XF2332-FN 400 Watt Multi Output
XFR 100-28
XFR 12-220
XFR 150-18
XFR 20-130
XFR 20-60 20V@60A
XFR 300-9
XFR 33-85
XFR 35-35 0-35V @ 0-35A
XFR 40-30 0-40@0-30
XFR 40-70
XFR 6-200 6V@200A
XFR 6-200
XFR 60-20 0-60V @ 0-20A
XFR 60-46
XFR 600-2
XFR 600-4 600V@4A
XFR 600-4
XFR 7.5-140
XFR-6-200 6V@200A
XFR100-28 DC POWER SUPPLY
XFR20-60 1200W
XFR300-9
XFR40-30 0-40V @ 0-30A
XFR40-70 DC POWERS SUPPLY
XFR60-20 XANTREX P/S
XFR7.5-300 HLT206240 DC POWER SUPPLIE
XG 100-15
XG 30-50
XG 33-50
XG 40-38
XG 60-25
XG 60-28
XG 80-19
XG-2
XG1 2.5V @ 50A
XG2 5V @ 40A PowerMod
XG2335-ACN out of On-Track Wafer Scrubber
XG3 12V @ 20A
XG4 24V @ 10A PowerMod
XG5 48V @ 5A
XG7 24V @ 5A
XG8 24V @ 3A X 2 PowerMod
XG8XLA 24V @ 3A X 2 PowerMod
XGEN-4000 front panel
XHR 100-10
XHR 150-7 DC Power Supply
XHR 20-30
XHR 20-50 0-20V @ 0-50A
XHR 60-18 0-60V, 0-18A
XHR 600-1.7 600V@1.7A
XHR 600-2
XHR 7.5-80 7.5V@80A
XHR 7.5-80
XHR150-7 150V / 7A
XHR40-25
XHR60-18 60V, 18A DC
XHR600-1.7 Xantrex P/S
XHR600-2 1000 WATT P/S
XK1000U 33V@33A
XKW 300-3.5 0-300V @ 0-3.5A
XKW 60-18 XANTRAX
XKW60-18 XANTRAX
XL-160-12 CS 12V@13.3A, 7.5V@2.5A
XL-200-36024602 BOSCHERT P/S
XL-250-3602 BOSCHERT P/S
XL100 BOSCHERT P/S
XL100-3602/4502 BOSCHERT P/S
XL100-3602/4602 COMP PROD P/S
XL100-3602R
XL1000 Multiple Output Switcher
XL1000-4603 BOSCHERT P/S
XL1001-4630 5@150, 12@20, 12@20, 5@10, 12@8
XL125-3601/4601 COMP PROD P/S
XL125-3602 125 Watt switcher
XL125-3602/4602 BOSCHERT P/S
XL125-3602R 125 Watt switcher
XL125-360Z4 BOSCHERT 5@25,24@3,12@6,12@1
XL125-8 12V Switch Mode
XL130-3604E 115/230 VAC 50/60HZ 235WATT
XL130-3630E 115/230VAC 3/1.5A 47/440HZ
XL131-3604E 220W 50/60HZ
XL160 3405 160 Watt P/S
XL160-3 165W
XL160-34/440505 270W
XL160-3401/4401 Industrial PC power supply
XL160-3405 270W, 110/220 VAC
XL160-3405/4405 270W
XL200 BOSCHERT P/S
XL200-3601/4601 300 Watt Multi Otput P/S
XL200-3602/4602 300W
XL200-3625/4625 BOSCHERT P/S
XL250 BOSCHERT XL250 P/S
XL250-3602
XL250-3621 POWER SUPPLY
XL250-3623 BOSCHERT XL250-3623 P/S
XL250-3630 250 Watt P/S
XL3015612R BOSCHERT P/S
XL450-3406 BOSCHERT P/S
XL4503406 BOSCHERT P/S
XL50-3601 120VAC
XL50-8405 COMP PROD P/S
XL53-3630 BOSCHERT P/S
XL533826 BOSCHERT P/S
XL60 BOSCHERT P/S
XL60-3130 80W
XL600 BOSCHERT P/S
XL600-3611 BOSCHERT P/S + FAN
XL600-3611R BOSCHERT P/S
XL75-3003R BOSCHERT 5@7,12@3.3,-12@.5,-5@.05
XL750 Multiple Output Switcher
XL750-4608 750 Watt Multi-Output
XL80-3603 BOSCHERT P/S
XL803603 BOSCHERT P/S
XL81-7631
XL81-7631 Comes out of HP8920 Chassis
XLA 200 Watt 4 slot PowerPac
XLA0004 15V @ 10A
XLA0004-01 15V @ 10A
XLA0008 15V @ 10A
XLA0028-01 5V@40A, 12V@3A, -12V@3A
XLA2477-01 5V@40A, 24V@10A, 15V@5A, -15V@5A
XLA2780-01 200W Quad P/S
XLA3000 12V @ 20A AC to DC P/S
XLA4000-01 20VDC @ 10A, Trim: 17.5 to 22.5 VDC
XLA4370-01 24V@10A, 15V@16A, 15V@5A
XLA7000-01 15V @ 5A
XLB 400 Watt 4 slot PowerPac
XLB 5V@40, +15V@3, +15@3
XLB- 400W
XLB004482-01 +/-24V@10A, +/-12V@3A, 5V@40A
XLB0200 EXCELSYS P/S
XLB0828-01 5V@40A, 12V@3A, 12V@3A, -12V@3A, -5V@3A
XLB2200-01 400W/ 5V@80A
XLB2278-0 5V@80A, 12V@3A, -12V@3A, 15V@5A
XLB2330-01 5V@40A, 12V@20A, -12V@20A
XLB2371-01
XLB2377-01
XLB2477-01 Replacement for SSI
XLB2480-01 5V@40A, 24V@10A, +/-15V@3A
XLB2770-0 400W
XLB2777-01 375W/ V1: 5V@40A, V2: 15V@5A, V3: -15V@5A, V4: 5V@5A
XLB2888-01 5V@40A, +-12V@3A, +-15V@3A, 12VSR@3A, 24VSR@3A
XLB3240 15V@16A, 5V@40A, 25V@10A
XLB3300 400W
XLB3344-01 15V@16A, -15V@16A, 24V@20A
XLB4330-01 200W
XLB4370-01 24V@10A, 15V@16A, 15V@5A
XLB4400
XLB4400-01 20V @ 20A
XLB4772-01 Deltron V300B15 replacement
XLB7820-01 5V@40A, 15V@3A, -15V@3A, 24V@5A
XLB8322-01 5V@80A, 12V@20A, 12V@3A, 5.2V@3A
XLC-5427
XMT 304CC/CV DC Inverter Arc Welder
XP45-30-7665 +30V@2A
XP45-7615 15V@4.5A
XP90-7458 30V@6A
XP90-7612 30V@4A
XP90-7641-30 30V @ 6A
XPD 33-16 0-33V @ 0-16A
XPD 60-12 0-60V @ 0-12A
XPD60-12 DC 49-82
XPD60-12 W/OVP DC 49-82
XPD60-12-3475 Taiyo Yuden P/S
XPD60-12W/OVP DC49-82
XPS 720 1000 watt Power Supply
XPS ONE 225 W P/S
XPT60 XENTEK P/S
XPT60-3510 XENTEK P/S
XR001A250SCW 300 WATT
XR1448 RECTIFIER
XRC-60-125P-PAN-L17-C 60 kV Out, 125 mA Out
XRC-60-60N-PAN-L17-C 0-60kV @ 0-60mA
XRD-EP X-Ray Detector P/S
XRF180N180X3519 0-180 kV @ 1mA
XRG70-503-11 50kV @ 1.2mA
XRM15P1000F90 15 kV @ 40 mA
XS1000-24N 24V @ 42A
XS1000-24N-000 1008W
XS10994 TODD PROD P/S
XS250-12245 TODD XS250-12245
XS4313 TODD 1500 W P/S
XS500-12245 TODD XS500-12245 P/S
XS6134
XS6224-17 TODD
XS6235-6-OVP TODD 230VAC
XS6236-6 TODD 18 @ 6.5 P/S
XS6237-17 TODD
XS6238-2 TODD 5 @ 10 P/S
XS6238-4 TODD PROD P/S
XS6239-30 TODD 13.8 @ 30 P/S
XS6241-5-OVP TODD PROD P/S
XS6242 TODD
XS6242-60OVP TODD PROD P/S
XS6243-57OVP TODD 1.5V-10V@10-50A
XS6244-17 TODD
XS6246-17OVP TODD 1.5V-60V@3-15A
XS6363-25 6V @ 28A P/S
XS9043 TODD P/S
XT 60-1 0-60 V @ 0-1 A
XT S30-2 SORENSEN P/S
XT60-1
XTQ20-3
XTS SERIES
XTS154M5
XTS20-3
XTS302M5
XUPE FINLANDIA / XUPE P/S
XVD542320-00 Custom Medical P/S
XVD542320-00-C056 Custom Medical P/S
XVE733222-01 24V @ 5A, 12V @ 20A, -12V @ 20A, 5V @ 120A
XXX222